Powered by Smartsupp

Polityka prywatności dla klientów indywidualnych współpracujących z firmą AKSIL Fabryka Specjalistycznych Wyrobów Lakierowych Spółka z o.o.   Administratorem Pani/Pana zbioru danych osobowych jest firma: AKSIL Fabryka Specjalistycznych Wyrobów Lakierowych Spółka z o.o. (zwana dalej Aksil) z siedzibą: Pustków 363D, 39-205 Pustków telefon: 14 6827614, e-mail: aksil@aksil.pl   Kontakt do reprezentanta administratora: tel: 607633467, 14 6584628 e-mail: ochronadanych@aksil.pl   Niniejsza Polityka Prywatności obejmuje działania firmy Aksil dotyczące informacji, jakie Aksil zbiera o swoich klientach i użytkownikach (w jaki sposób są one gromadzone i wykorzystywane). Korzystanie z produktów i usług firmy Aksil, a także odwiedziny na stronie Aksil podlegają niniejszej Polityce Prywatności.   Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach (zastosowanie może mieć jeden lub więcej celów):

 • Dostarczanie produktów i usług Aksil może korzystać z danych osobowych w celu dostarczania Państwu produktów i usług, na przykład podczas zakupu naszych produktów, korzystania z naszych usług cyfrowych. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wykonywania praw i obowiązków związanych z umową lub innych zobowiązań między firmą Aksil i Państwem;
 • Zarządzanie relacjami z klientem Aksil może korzystać z danych osobowych do zarządzania, analizy i poprawy relacji konsumenckich z Państwem.
 • Komunikacja z Państwem Aksil może wykorzystywać dane osobowe do komunikowania się z Państwem, na przykład do wysyłania ważnych powiadomień i innych ogłoszeń dotyczących naszych produktów i usług, informowania Państwa o zmianie naszych usług i uzyskania Państwa opinii na temat naszych produktów i usług.
 • Działalność marketingowa Aksil może kontaktować się z Państwem w celu informowania o nowych produktach, usługach i promocjach oferowanych przez naszą firmę. Aksil, może korzystać z danych osobowych w celu personalizacji naszej oferty oraz zapewnienia Państwu bardziej istotnych treści
 • Zarządzanie usługami i ich rozwój Aksil może korzystać z danych osobowych w celu zarządzania swoją działalnością gospodarczą i jej rozwoju.

  Zawartość zbioru danych osobowych Aksil może obejmować następujące kategorie danych i zmiany dokonywane w tych kategoriach danych:

 • Podstawowe informacje o wszystkich, których dane dotyczą:
  • imię i nazwisko,
  • dane kontaktowe (adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu i faksu),
  • data rozpoczęcia i zakończenia oraz sposób relacji z klientem lub innej porównywalnej relacji,
  • promocje, upusty kierowane do użytkownika, a także ich zastosowanie,
  • dane techniczne wysyłane do Aksil z urządzeń cyfrowych użytkownika (takich jak komputery i urządzenia mobilne), jak również informacje związane z plikami cookie i innymi podobnymi technologiami,
  • korespondencja elektroniczna
 • Informacje o osobach, które dokonały zakupów, udzieliły informacji zwrotnej i / lub złożyły skargi, reklamacje związane z produktami lub usługami Aksil:
  • historia zakupu,
  • dane dotyczące faktur, dostaw, zwrotów i otrzymanych płatności (z wyłączeniem danych konta bankowego lub karty kredytowej, chyba że potrzebne w celu zwrotu kosztów)
  • treść, korespondencja i konsekwencje związane z opiniami i skargami

  Skąd pozyskujemy Państwa dane osobowe? Większość informacji jest otrzymywana od użytkownika na początku i podczas relacji z klientem oraz z programów komputerowych w tracie korzystania z i / lub nabywania naszych produktów i usług. Państwa dane osobowe i ich aktualizacje mogą być również uzyskiwane z ogólnie dostępnych źródeł informacji.   Aksil nie sprzedaje, nie dzierżawi i w żaden inny sposób nie ujawnia Państwa danych osobowych stronom trzecim. Aksil może udostępnić Państwa dane osobowe upoważnionym do tego stronom trzecim, które wykonują usługi dla firmy Aksil do celów opisanych w niniejszej Polityce prywatności w granicach obowiązującego ustawodawstwa ( m.in. firmie kurierskiej dostarczającej Państwu towar). Może to również obejmować na przykład świadczenie usług, takich jak obsługa klienta i usługi w zakresie oprogramowania, zarządzanie danymi osobowymi i ich analiza, prowadzenie badań i zarządzanie marketingiem. Aksil może udostępnić dane osobowe w celu otrzymania płatności za produkty i usługi, w tym przekazania lub sprzedaży zadłużonych kont osobom trzecim w celu windykacji. Firma Aksil nie pozwala tym firmom wykorzystywać ich w innym celu niż do świadczenia tych usług, i wymaga od nich, aby chroniły Państwa dane osobowe w sposób zgodny z niniejszą Polityką Prywatności.   Aksil może udostępnić Państwa dane osobowe na podstawie ważnego nakazu sądu lub decyzji innego organu publicznego posiadającego odpowiednie uprawnienia. Aksil może udostępnić Państwa dane osobowe w ramach jakiegokolwiek połączenia, przejęcia, sprzedaży aktywów spółki. Odnosi się to również do mało prawdopodobnego przypadku niewypłacalności, upadłości lub zarządu komisarycznego, w którym Państwa dane osobowe zostałyby przeniesione do innej jednostki w wyniku takiego postępowania. W takim wypadku zostaną Państwo niezwłocznie poinformowani o zmianie podmiotu administrującego Państwa danymi osobowymi. Usługi firmy Aksil mogą być świadczone z wykorzystaniem zasobów i serwerów zlokalizowanych w krajach UE. Dlatego też Aksil może przenosić Państwa dane poza granice kraju, w którym korzystają Państwo z naszych usług. W takich przypadkach Aksil zapewnia, że istnieje podstawa prawna dla takiego przeniesienia i że nastąpi wtedy odpowiednia ochrona Państwa danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.   Aksil może przetwarzać Państwa dane w tym pliku danych osobowych tak długo, jak istnieje relacja z klientem lub inna porównywalna relacja między Państwem a Aksil, a także przez pewien czas później. Aksil może przetwarzać Państwa dane osobowe do celów podatkowych lub prawnych tak długo, jak będzie to konieczne lub do czasu usunięcia Państwa danych na Państwa żądanie. Po upływie wyżej określonego terminu Aksil może przetwarzać część Państwa danych osobowych w swoich bezpośrednich rejestrach marketingowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.   Zasady zabezpieczania danych Aksil stworzył elektroniczne i administracyjne zabezpieczenia mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa gromadzonych informacji. Jedynie wyznaczeni pracownicy firmy Aksil i organizacji działających na zlecenie lub w imieniu firmy Aksil są uprawnieni do korzystania z aplikacji do przetwarzania zbioru danych osobowych. Wszystkie osoby przetwarzające dane w aplikacji posiadają indywidualne prawo użytkowania przyznane przez administratora. Stworzono różne poziomy dostępu w oparciu o rodzaj danych, jakich dana osoba potrzebuje zgodnie z jej zakresem obowiązków. System jest zabezpieczony zaporą sieciową, która chroni go przed dostępem spoza firmy Aksil. Wszyscy pracownicy firmy Aksil i jej podwykonawcy są zobowiązani do zachowania poufności informacji o danych osobowych, które uzyskują w swojej pracy. Przetwarzane ręcznie dokumenty zawierające Państwa dane osobowe są chronione przed nieautoryzowanym dostępem.   Mają Państwo prawo dostępu do dotyczących Państwa danych w zbiorach danych osobowych firmy Aksil. Wniosek o prawo dostępu powinien być złożony na piśmie do osoby odpowiedzialnej za kontakty w sprawach zbioru danych osobowych. Wniosek o prawo dostępu musi być podpisany. Wniosek o prawo dostępu może być również złożony w biurze administratora pod adresem: Pustków 363D, 39-205 Pustków za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość.   Mają Państwo prawo zastrzeżenia danych osobowych w zakresie przetwarzania ich przez firmę Aksil dla celów reklamy bezpośredniej, sprzedaży na odległość, innych form marketingu bezpośredniego, badań rynkowych i badań opinii publicznej oraz prawo do żądania sprostowania błędnych danych kontaktując się z osobą odpowiedzialną za kontakty ze strony administratora.   Mają Państwo prawo do żądania usunięcia Państwa danych w zbiorach danych osobowych firmy Aksil zarówno w całości jak i w części. Wniosek o usunięcie danych powinien być złożony na piśmie do osoby odpowiedzialnej za kontakty w sprawach zbioru danych osobowych. Wniosek o usunięcie danych musi być podpisany. Wniosek o usunięcie danych może być również złożony w biurze administratora pod adresem Pustków 363D, 39-205 Pustków, za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość.   Przetwarzanie niniejszego zbioru danych osobowych jest regulowane przez prawo polskie.   W przypadku, gdy podejrzewają Państwo naruszenie przepisów prawa o ochronie danych, a sprawa nie została rozwiązana polubownie między Państwem a firmą Aksil na drodze negocjacji, mogą Państwo zwrócić się do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).     INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 i 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO) W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) AKSIL Fabryka Specjalistycznych Wyrobów Lakierowych Spółka z o.o. (zwany dalej także: „Sklepem Internetowym”) będąca właścicielem domeny internetowej aksil.pl,  przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Panią/Pana danych osobowych.  

 1. Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
 •  przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:
  • świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  • obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  • w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 • przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

 

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 1, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

 

 • ING Bank Śląski S.A.
 •  Twisto Polska sp. z o.o.

 

 1. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.

  W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.   W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.   W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.   W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.     Polityka Cookies:

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. marketingowych (remarketing)
  3. określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google,
  4. zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.
 3. Istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej przez Użytkownika, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Jednak, w takiej sytuacji, korzystanie ze strony internetowej przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 5. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

  Zmiany w niniejszej Polityce prywatności: Aksil może zmienić niniejszą Politykę Prywatności lub zmienić bądź cofnąć dostęp do różnych usług w dowolnym czasie za lub bez powiadomienia. Jeśli jednak niniejsza Polityka prywatności zostanie zmieniona w istotny, niekorzystny sposób, Aksil zamieści na swojej głównej stronie zawiadomienie o takiej zmianie widoczne przez okres 30 dni. Aksil zaleca, aby użytkownicy od czasu do czasu sprawdzali niniejszą Politykę prywatności w celu zapoznania się z wszelkimi takimi zmianami.    

KONTAKTIERE UNS

Aksil Spezialistische Lackproduktefabrik GmbH