Powered by Smartsupp

Regulamin sklepu internetowego aksil.pl/sklep

1. Postanowienia ogólne.
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania sklepu internetowego prowadzonego przez firmę AKSIL Fabryka Specjalistycznych Wyrobów Lakierowych sp. z o.o. z siedzibą w Pustków 365d, 39-205 Pustków, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000319629, o kapitale zakładowym 50 tys., NIP 872 23 36 742, REGON 180382298.
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
3. Definicje:
1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Sprzedawca – AKSIL Fabryka Specjalistycznych Wyrobów Lakierowych sp. z o.o. z siedzibą w Pustków 365d, 39-205 Pustków, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000319629, o kapitale zakładowym 50 tys., NIP 872 23 36 742, REGON 180382298.
2. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.aksil.pl/sklep
5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
8. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
9. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
10. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
12. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

2. Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: AKSIL Fabryka Specjalistycznych Wyrobów Lakierowych sp. z o.o. z siedzibą w Pustków 365d, 39-205 Pustków
2. Adres e-mail Sprzedawcy: aksil@aksil.pl
3. Numer telefonu Sprzedawcy: 14 682 76 14,14 670 40 75
4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 7-15 od poniedziałku do piątku.

3. Oferta

1. Produkty ( farby, lakiery, impregnaty itp.) oferowane przez aksil.pl są nowe i są produkowane przez AKSIL. Wszystkie ceny prezentowane w sklepie aksil.pl są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
2. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
3. Do każdego zakupu wystawiamy fakturę fiskalną lub na życzenie Kupującego wystawiamy fakturę VAT.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz aktualizacji informacji o produktach.

3. Zasady składania zamówień
1. Podstawą do realizacji złożonego przez Kupującego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza znajdującego się w końcowym etapie składania zamówienia. Wymagane jest prawidłowe wypełnienie wszystkich pól formularza.
2. Zamówienia są potwierdzane w ciągu 1 dnia roboczego.

5. Formy płatności
1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
– Płatność przy odbiorze za pobraniem

– Płatności elektroniczne imoje obsługiwane przez firmę ING Bank Śląski

5. Zasady dostawy zamówień
1. Przesyłki dostarczane są firmą kurierską POCZTEX na adres umieszczony w formularzu zamówienia. Czas doręczenia zamówienia od momentu wysłania 3-5 dni roboczych. W przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie czas dostawy może ulec wydłużeniu.
2. Koszt przesyłki pokrywa Kupujący.
3. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
4. W przypadku dostawy poza granice Polski Klient powinien skontaktować się przed dokonaniem zakupu ze sklepem w celu wyceny kosztów transportu.

5. Reklamacje i zwroty towaru (odstąpienie od umowy)

1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do złożenia reklamacji (w ciągu 2 lat) w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

2. Kupujący może składać sprzedawcy, reklamacje dotyczące zawartej umowy pod adresem e-mail: aksil@aksil.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
imię, nazwisko, adres, adres e-mail, telefon kontaktowy, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, żądanie Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
3. Jeżeli podane w reklamacji dane wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
4. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.
6. Kupujący ma prawo wyboru sposobu zrealizowania reklamacji (Kupujący ma możliwość, po przyjęciu przez sklep wadliwego towaru, otrzymać zwrot pieniędzy za towar i koszty dostawy, wymienić uszkodzony produktu na inny lub ma możliwość nowych zakupów na równowartość reklamowanego towaru).
7. Kupujący (konsument) sklepu aksil.pl ma prawo dokonać zwrotu zakupionego produktu bez podania przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.
W terminie 14 dni kalendarzowych Kupujący może odstąpić od umowy. Termin czternastodniowy liczy się w przypadku umowy sprzedaży od dnia odebrania przesyłki przez Kupującego. Aby odstąpić od zawartej umowy, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli.
8. Przesyłkę należy nadać na adres: AKSIL Fabryka Specjalistycznych Wyrobów Lakierniczych, ul. Pustków 363 D, 39-205 Pustków. Stosowne oświadczenie woli należy wysłać na adres sklepu podany powyżej lub przesłać w formie elektronicznej na adres: aksil@aksil.pl
9. Zwrot przedmiotu przez Kupującego powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia. Zwracany towar powinien być nieużywany.
10. W terminie 14 dni kalendarzowych sprzedawca dokona zwrotu pieniędzy. Termin 14 dni liczy się od dnia odstąpienia od umowy (jest to dzień, w którym sprzedawca otrzyma oświadczenie Kupującego o odstąpieniu od umowy). Sprzedający może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu. W przypadku odstąpienia od Umowy Kupujący ponosi kosztu odesłania Towaru.

7. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest (AKSIL Fabryka Specjalistycznych Wyrobów Lakierowych Sp. z o.o., 39-205 Pustków, Pustków 363D)

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat

4) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych

5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

6) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia

8. Postanowienia końcowe
1. Regulamin obowiązuje od 25 grudnia 2014 r. (aktualizacja 10 sierpnia 2020 r.)
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie, zastrzeżeniem, że nowe ustalenia nie dotyczą umów będących już w trakcie realizacji bądź zrealizowanych.
3.W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących ustaw.

Załączniki:

1. Formularz odstapienia od umowy

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Aksil Fabryka Specjalistycznych Wyrobów Lakierowych Sp. z o.o.